Za účelem naplnění podmínek a pravidel stanovených Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále také jen „GDPR“) byly přijaty následující zásady sledující zejména naplnění zásady transparentnosti při zpracování osobních údajů.


Kapitola I. – Totožnost správce a kontaktní údaje


Společným správcem osobních údajů jsou:

Mgr. Jakub Hartman, IČ: 736 28 352, se sídlem: Veveří 456/9, Veveří, 602 00 Brno, advokát zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 13649, a insolvenční správce zapsaný v seznamu insolvenčních správců vedeném Ministerstvem spravedlnosti, a

JUDr. Ladislav Paulus, IČ: 736 27 780, se sídlem: Veveří 456/9, Veveří, 602 00 Brno, advokát zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 13578, a insolvenční správce zapsaný v seznamu insolvenčních správců vedeném Ministerstvem spravedlnosti,

(dále také jen „Správce“).

Kontakty na Správce:

Adresa: Veveří 456/9, Veveří, 602 00 Brno

E-mail: Mgr. Jakub Hartman – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., JUDr. Ladislav Paulus – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: Mgr. Jakub Hartman – 724 514 124, JUDr. Ladislav Paulus – 602 973 965

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


Kapitola II. – Účel zpracování osobních údajů, rozsah zpracovávaných osobních údajů


Správce zpracovává osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti, která spočívá zejména v poskytování právních služeb a souvisejícího poradenství a ve výkonu funkce insolvenčního správce.

Osobní údaje jsou zpracovávány pro následující účely:

Plnění smlouvy (smlouvy o poskytování právních služeb)

Plnění právních povinností (povinností vyplývajících ze zákona o advokacii a stavovských předpisů, tj. zejména vedení advokátního spisu nebo identifikace podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, povinností vyplývajících z výkonu funkce insolvenčního správce, tj. zejména faktický výkon činností insolvenčního správce nebo vedení insolvenčního spisu, povinností vyplývajících z účetních či daňových právních předpisů, tj. zejména řádné vedení účetnictví a daňové evidence, a povinností zaměstnavatele ve vztahu k zaměstnancům)

Ochrana oprávněného zájmu Správce

Ochrana oprávněného zájmu třetích osob (zejména klientů) v souladu s pravidly upravujícími výkon advokacie

Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů dostupných na internetových stránkách Správce na adrese www.akhpl.cz

Správce zpracovává následující osobní údaje dle účelu zpracování:

Jméno a příjmení – Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu Správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů

Kontaktní adresa – Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu Správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů

E-mail – Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu Správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů

Telefonní číslo – Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu Správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů

Bankovní spojení – Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu Správce

IČ, DIČ – Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu Správce

Rodné číslo – Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu Správce

Datum narození – Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu Správce

Další informace a údaje týkající se klienta či třetích osob – Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu Správce, Ochrana oprávněného zájmu třetích osob

Osobní údaje jsou Správcem zpracovávány manuálně.


Kapitola III. – Přístup ke zpracovávaným osobním údajům


Správce osobní údaje zpřístupňuje pouze oprávněným zaměstnancům Správce či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaných Správcem, vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování. Ve vztahu ke zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaných Správcem Správce zajišťuje dodržování zásad zpracování osobních údajů; zpracovatelé poskytují v souladu s čl. 28 GDPR dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování splňovalo požadavky GDPR a aby byla zajištěna ochrana práv subjektu údajů.

Správce osobní údaje dále zpřístupňuje příslušným soudům nebo správním orgánům, a to v souvislosti s výkonem advokacie a/nebo výkonem funkce insolvenčního správce.

V případech stanovených zvláštními právními předpisy je Správce oprávněn, resp. povinen některé zpracovávané osobní údaje předat orgánům činným v trestním řízení, či jiným orgánům veřejné moci.

Osobní údaje zpracovávané v listinné podobě jsou uloženy v samostatných spisech umístěných v kancelářích Správce, která je třetím osobám přístupná pouze za neustálé přítomnosti Správce, či jeho zaměstnance. V případě nepřítomnosti Správce nebo jeho zaměstnance jsou kanceláře uzamčeny.

Osobní údaje zpracovávané v elektronické podobě jsou uloženy v paměti výpočetní techniky chráněné heslem, které není zpřístupňováno třetím osobám. Přístup do počítačových programů, ve kterých jsou evidovány advokátní a/nebo insolvenční spisy, příp. další související agenda, je chráněn individuálními hesly, která nejsou zpřístupňována třetím osobám. Přístup k vnitřní počítačové síti je chráněn heslem, které není zpřístupňováno třetím osobám, přičemž není umožněn dálkový přístup do této sítě.

Pro vedení advokátních spisů je využíván software ADVOKÁTNÍ SPIS, jehož dodavatelem je společnost ATLAS CONSULTING spol. s r. o., IČ: 465 78 706, se sídlem: Výstavní 292/13, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.

Pro vedení insolvenčních spisů je využíván software IR-IS, jehož dodavatelem je společnost ARET Praha s. r. o., IČ: 251 13 852, se sídlem: Štěrboholská 184/28, Hostivař, 102 00 Praha 10.

Pro vedení účetnictví je využíván software PROFIT, jehož dodavatelem je společnost LPsoft Information Systems s. r. o., IČ: 060 70 205, se sídlem: Na Konci světa 498, 250 64 Hovorčovice.

Zpracovávané osobní údaje nejsou předávány do zahraničí ani nejsou ze zahraničí přístupné.

Správce provedl analýzu rizik zpracování osobních údajů a přijal přiměřená technická a organizační opatření pro zabezpečení zpracování osobních údajů. Zpracování osobních údajů nepředstavuje vysoké riziko pro práva a svobody dotčených subjektů údajů a tedy není nutné vypracovat posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA).

Správce provedl posouzení zpracování osobních údajů z pohledu čl. 37 GDPR. Správce nenaplňuje podmínky pro jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) a nemá povinnost jej jmenovat.

Správce vede mimo záznamů o činnostech zpracování dle čl. 30 GDPR evidenci případů porušení zabezpečení osobních údajů.

Správce provádí pravidelné posouzení prováděných bezpečnostních opatření, a to alespoň 1x ročně.


Kapitola IV. – Doba zpracování osobních údajů


Správce zpracovává osobní údaje pouze po nezbytně nutnou dobu, a to podle účelu zpracování osobních údajů následovně:

Plnění smlouvy – po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu

Plnění právních povinností – po dobu stanovenou příslušným právním předpisem

Ochrana oprávněného zájmu Správce nebo třetích osob – maximálně po dobu 3 let od doby počátku zpracování osobních údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak (např. předpisy upravující výkon advokacie nebo předpisy upravující výkon funkce insolvenčního správce), anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne v souvislosti s konkrétním případem potřeba zpracovávat osobní údaje po dobu delší

Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů – po dobu nezbytnou k vyřízení příslušného požadavku


Kapitola V. – Práva subjektu údajů


Subjekt údajů má v souvislosti se zpracováním osobních údajů následující práva:

Právo na přístup k osobním údajům: Subjekt údajů má právo získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat k těmto osobním údajům přístup.

Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů: Subjekt údajů má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz (tzv. právo být zapomenut): Subjekt údajů má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud (i) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů, (iii) osobní údaje byly zpracovány protiprávně, nebo (iv) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo České republiky.

Právo na omezení zpracování osobních údajů: Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů: Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.

Právo vznést námitku: Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

S ohledem na specifický charakter činnosti Správce (výkon advokacie, výkon funkce insolvenčního správce) může být výkon některých práv subjektů údajů výrazně omezen (zejména pro případy zpracování osobních údajů týkajících se konkrétních případů).

Dozorovým orgánem na úseku ochrany soukromí a osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).


Kapitola VI. – Vzory podání pro uplatnění práva subjektem údajů


A) Žádost o přístup k osobním údajům

Správce:

Mgr. Jakub Hartman, IČ: 736 28 352

JUDr. Ladislav Paulus, IČ: 736 27 780

se sídlem: Veveří 456/9, Veveří, 602 00 Brno

Subjekt údajů:

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………..

Adresa: ………………………………………………………………………………..

Subjekt údajů tímto ve smyslu čl. 15 GDPR žádá o potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou Správcem zpracovávány, a pokud je tomu tak, žádá o poskytnutí kopie takových osobních údajů.


B) Žádost o opravu osobních údajů

Správce:

Mgr. Jakub Hartman, IČ: 736 28 352

JUDr. Ladislav Paulus, IČ: 736 27 780

se sídlem: Veveří 456/9, Veveří, 602 00 Brno

Subjekt údajů:

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………..

Adresa: ………………………………………………………………………………..

Subjekt údajů tímto ve smyslu čl. 16 GDPR žádá, aby Správce bez zbytečného odkladu:

[ ] opravil nepřesné osobní údaje týkající se Subjektu údajů, a to následovně:

Současné nepřesné znění osobních údajů:

…………………………………………………………

Požadované správné znění osobních údajů:

…………………………………………………………

[ ] doplnil neúplné osobní údaje týkající se Subjektu údajů, a to následovně:

………………………………………………………………………………..……………………………………………………

[ ] Subjekt údajů žádá, aby Správce oznámil jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy osobních údajů, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.


C) Žádost o výmaz osobních údajů

Správce:

Mgr. Jakub Hartman, IČ: 736 28 352

JUDr. Ladislav Paulus, IČ: 736 27 780

se sídlem: Veveří 456/9, Veveří, 602 00 Brno

Subjekt údajů:

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………..

Adresa: ………………………………………………………………………………..

Subjekt údajů tímto ve smyslu čl. 17 GDPR žádá, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje týkající se Subjektu údajů.

Důvod žádosti: ………………………………………………………………………………..

[ ] Subjekt údajů žádá, aby Správce oznámil jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, výmaz osobních údajů, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.


D) Žádost o omezení zpracování osobních údajů

Správce:

Mgr. Jakub Hartman, IČ: 736 28 352

JUDr. Ladislav Paulus, IČ: 736 27 780

se sídlem: Veveří 456/9, Veveří, 602 00 Brno

Subjekt údajů:

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………..

Adresa: ………………………………………………………………………………..

Subjekt údajů tímto ve smyslu čl. 18 GDPR žádá, aby Správce omezil zpracování následujících osobních údajů týkajících se Subjektu údajů:

………………………………………………………………………………..……………………………………………………

Důvod žádosti: ………………………………………………………………………………..

[ ] Subjekt údajů žádá, aby Správce oznámil jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, omezení zpracování osobních údajů, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.


E) Žádost o přenesení osobních údajů

Správce:

Mgr. Jakub Hartman, IČ: 736 28 352

JUDr. Ladislav Paulus, IČ: 736 27 780

se sídlem: Veveří 456/9, Veveří, 602 00 Brno

Subjekt údajů:

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………..

Adresa: ………………………………………………………………………………..

Subjekt údajů tímto ve smyslu čl. 20 GDPR žádá, aby Správce přenesl osobní údaje týkající se Subjektu údajů, a to následovně:

Kategorie osobních údajů k přenosu: ………………………………………………………………………………..

Formát přenosu: ………………………………………………………………………………..

Adresát přenosu: ………………………………………………………………………………..


F) Námitka proti zpracování osobních údajů

Správce:

Mgr. Jakub Hartman, IČ: 736 28 352

JUDr. Ladislav Paulus, IČ: 736 27 780

se sídlem: Veveří 456/9, Veveří, 602 00 Brno

Subjekt údajů:

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………..

Adresa: ………………………………………………………………………………..

Subjekt údajů tímto ve smyslu čl. 21 GDPR vznáší námitku proti následujícímu zpracování osobních údajů týkajících se Subjektu údajů:

………………………………………………………………………………..……………………………………………………

Důvod námitky: ………………………………………………………………………………..


V Brně dne 25. května 2018

Mgr. Jakub Hartman, JUDr. Ladislav Paulus